PROF.DR.AHMET TÜRK

E-mail: a.turk@wisegloballegal.com

E-Posta: a.turk@wisegloballegal.com

Baro Kaydı

1988 Yılından bu yana Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu üyesidir.

Eğitim

Ankara Üni­ver­sitesi Hukuk Fakültesi (Lisans) 1987

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Özel Hukuk Yüksek Lisans) 1990

Universität zu Köln – Institut für Arbeits- und Handelsrecht (Köln Üniversitesi İş ve Ticaret Hukuku Enstitüsü) 1996

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Özel Hukuk Doktora Programı) 1998

Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalver­sıche­rungsrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Sigorta Hukuku Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku) 2003

Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht. (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Hukuk Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku) 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Ünvanı 2008

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Professör Ünvanı 2017

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16.Uluslararası Yaz Akademisi 2011

Frei University Berlin Hukuk Fakültesi (Ziyaretçi Araştırmacı) 2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku Eğitim Programı 2012

Justus Liebig University Giessen Hukuk Fakültesi (Doktora Değişim Öğrencisi) 2013

Çalışma Alanları

Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Banka Hukuku (özellikle Banka İşlemleri Hukuku), Sermaye Piyasası Hukuku, Ticari sözleşmeler, Dış Ticaret Hukuku

YAYINLAR

 1. KİTAPLAR
 1.      Uygulamada Ticaret Hukuku: Bilirkişi Raporlarım ve Hukuki Mütalaalarım, Seökin Yayıncılık, Ankara 2021.
 2.      Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 3.      İsviçre Medeni Kanunu (ZGB), Alman Medeni Kanunu (BGB) Ve Özellikle Alman Dernekler Kanunu (VereinsG) Gözönünde Tutularak, Yeni Dernekler Hukuku Mevzuatımızın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, (Demet Özdamar, Metin İkizler ve Senar Çağırgan ile birlikte), Seçkin Yayınları, Ankara 2008.
 4.      Hukuki Yönden Banka Havalesi (Genel Olarak Havale, Banka Havaleleri, Gayrinakdi Banka Havaleleri, İnternet Ortamında Banka Havaleleri, Sınırotesi Banka Havaleleri), Yetkin Yayınları, Ankara 2007.
 5.      Maddi Hukuk ve İcra-iflâs Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası (Yargıtay Kararları Işığında, Özellikle Kambiyo Se­nedi Borçlusu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası, Kam­biyo Senedi Borçlusunun Defileri, Kambiyo Senedinin Be­delsizliği ve Hükümsüzlüğü), Yetkin Yayınları, Ankara 2006.
 6.     Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Nobel Yayınları, Ankara 1999.
 7. Yeni Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat (Demet Özdamar, Şükran Ertürk, Metin İkizler, Senar Çağırgan ve Senem Değer’le birlikte), Kartal Yayınları, Ankara 2006.

 

 1. MAKALELER
 1. “Sermaye Ortaklıklarında “Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler” Kurumuna İhtiyaç Olup Olmadığı Sorunu (Alman Hukukundaki yasal düzenleme ve İsviçre Hukuku çerçevesinde değerlendirme ve yasal düzenleme önerisi)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 2, Haziran 2016, s. 99-145.
 2. “Anonim Ortaklıkta Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu İle Getirilen Yenilik ve Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 1, Mart 2016, s. 5-60.
 3. “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdği Değişiklik Ve Yeniliklerle Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı Ve Hukuki Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi Dergisi, C. 17, S. 2, Nisan 2016, s. 63-112.
 4. “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara, Şubat 2010, s. 2163-2191).

5.   “Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açı­lan Bedelsizliğe Ve Hükümsüzlüğe Dayalı Menfi Tespit Davalarının Gösterdiği Özellikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi Dergisi, C. 7, Özel Sayı, Prof. Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, İzmir 2005, s. 307-381.

6.   “Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, 2004, s. 295-334.

7.   "Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler", Dokuz Eylül Ü­ni­versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, 2002, s. 173-233.

8.   “Limited Şirkette Ortaklık Payının Devri”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 1999, s. 106–112.

9.   “Hukuka Aykırı Olarak Bilânçoda Kârın Düşük Gösteril­mesi Ha­linde Pay Sahiplerinin Hakları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, C. II, S. 1-2, Haziran – Aralık 1998, Ankara 1999, s. 105 – 114.

10. “Anonim Ortaklığın Mali Durumunun İyileştirilmesi”, Gazi Üni­versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1. Bahar 1999, s. 105-137.

11. "Banka Kredi Açma Söz­leş­melerinden Doğan Kredi Alacaklarına Müteselsil Kefalete İlişkin Bazı Sorunlar”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl. 66, Ocak 2001, S. 1, s. 19-39.

12. "Müdürlerin Temsil ve Yönetim Yetkileri Bakımından Hukuki Du­rumu ve Anonim Ortaklığa Ticari Mümessil Atanıp Atanama­yacağı Sorunu” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), C. XX, S. 4, Aralık 2000, s. 75-95.

13. “Bilanço Açığını Gidermek Amacıyla Yapılan Esas Ser­maye İndirimi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XIX, S. 6, Aralık 1998, s. 143-174.

14. “Takip Konusu Alacağın Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XX, S. 1. 1999, s. 57 – 70.

 

ŞİMDİYE KADAR VERDİĞİ DERSLER

I.  Lisans Dersleri

1. Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku)

2. Bankalar ve Bankacılık Hukuku

3. Deniz Ticareti Hukuku

4. Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku

5. Kooperatif Hukuku

6. Avrupa Birliği Hukuku

 II.   Lisans Üstü (Yüksek Lisans - Doktora)

       1. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Hakları (Doktora)

       2. Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşme Değişiklikleri (Doktora)

       3. Banka İşlemleri Hukuku (Yüksek Lisans)

       4. Anonim Ortaklığın Hesapları (Yüksek Lisans)

       İdari Görevleri

       D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (20.04.2017 – halen).

       Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

       Fakülte Kurulu Üyeliği

       Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2017-2021)

       Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2019).

       Diller

       Türkçe, Almanca ve İngilizce